Sparbössa sko, av vit keramik. 6x14 H. 8 cm, myntinkast 5x30 mm.