Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Vårt ansvar

Vision

Vi på Panduro anser att kreativitet är en viktig beståndsdel i livet och ser det som vårt ansvar att skapa en hållbar framtid för de som kommer efter oss med vår vision:

Att skapa en fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer.

Många människor upplever kreativitet och att skapa med händerna som något positivt eftersom det kan

utveckla fantasin och förmågan att tänka lösningsorienterat
främja ett utforskande tankesätt
minska stress
ge mycket glädje och tid tillsammans med barn, familj, släkt och vänner.

Vi hoppas också att produkterna i vårt sortiment ska bidra och inspirera till kreativitet som leder till återbruk av gamla produkter och material.

Globala hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i Agenda 2030 som är FN:s plan för hållbar utveckling, med 17 globala mål som berör hela världen. Agendans syfte är att förbättra världen för kommande generationer genom att alla är med och driver hållbarhetsarbetet framåt.

Våra fyra utvalda Globala mål:

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi anser att det är viktigt att tillverka produkter på ett hållbart sätt. Samtidigt främjar vi kunskapen om återbruk och erbjuder ett brett sortiment för att återanvända produkter. Det är viktigt för oss att minimera mängden skadliga kemikalier i våra produkter och hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.


Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Det är viktigt att vi fortsätter vara innovativa och har en kontinuerlig utveckling inom området. Samtidigt värnar vi om arbetstagarens rättigheter och vill främja en säker arbetsmiljö. Anständigt arbete och lika lön för likvärdigt arbete är grundläggande värderingar hos Panduro. Vi erbjuder årligen praktikplatser samt arbetsträning för långtidssjukskrivna.


Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Genom vårt miljöledningssystem arbetar vi ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och utbilda våra medarbetare inom området. Vi arbetar bland annat med att minska klimatpåverkan från inkommande transporter från leverantörer och utgående transporter till butik och kunder.


Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Kreativt skapande är bra för människor. Kreativitet främjar utveckling av fantasin och förmågan att tänka lösningsorienterat. Att skapa med händerna är dessutom stressreducerande. Det är viktigt att alla människor i vår värdekedja mår bra.

Vårt bidrag till de Globala målen

För att kunna arbeta mer fokuserat och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna har vi under våren 2021 definierat ett antal nya mål för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur långt vi har nått inom varje mål.

Transporter

Mål: Endast utföra och köpa fossilfria transporter senast år 2030

Delmål: År 2021/22 ska vi erbjuda miljöfrakt till e-handelskunder i Sverige, Danmark och Norge.
Delmål: Erbjudna leveranssätt till konsument ska årligen uppdateras med fler miljöfraktsalternativ.

Klimatkrisen är en global hållbarhetsutmaning och Panduro har självklart ett ansvar att göra vad vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför har vi satt ambitiösa mål för minskningen av våra växthusgasutsläpp från transporter. Vi har gjort insatser bland annat genom att optimera mängden varor i våra leveranser samt minskat antalet leveransdagar till butik. Detta har gett resultat och våra utsläpp från våra utleveranser till kund och butik från vårt centrallager har minskat något. Samtidigt har vi utmaningar med att minska utsläppen från våra varutransporter in till vårt lager i och med att vi under senare tid haft en ökad försäljning. Därför arbetar vi med att effektivisera sampackning och utveckla samarbetet med logistikföretag som ligger i framkant inom miljöområdet.

Vi ser också en utmaning i att våra utleveranser till kunder ökar i takt med att vår onlineförsäljning ökar. Ett sätt att hantera detta mer hållbart är att effektivisera vår lagerhantering, vilket också är en av anledningarna till att vi under 2020 flyttade vårt e-handelslager till logistikföretaget Nowaste. Deras lager för e-handel i Helsingborg är ett av Nordens modernaste med Green Building-certifierade lokaler, förnyelsebar energi och solceller. Läs mer på Nowaste webbplats.

Panduros miljö- och ansvarspolicy

För oss är det viktigt att verka för en bättre miljö

Allt vi gör på Panduro bygger på glädjen du känner när du skapar något med dina händer. Vi fokuserar på att tillsammans utveckla och marknadsföra produkter som är kreativa, inspirerande och säkra för våra kunder. Vi vill att våra produkter ska ge skaparglädje som leder till att förlänga andra produkters livslängd och öka återanvändning av material. Vi tar ansvar för att

uppfylla lagkrav och andra bindande krav
ständigt förbättra miljöarbetet för att uppnå bättre miljöprestanda
skydda miljön genom förebyggande av förorening
skapa goda relationer med våra leverantörer för att därigenom utveckla produktsäkerhet och produktkvalitet.

För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar

Direkt och indirekt påverkar vi som företag inte bara våra anställda utan även individer i hela värdekedjan. Vi kräver att våra leverantörer tar ett socialt ansvar genom att de ska skriva under vår uppförandekod, Code of Conduct. Vi gör också sociala investeringar och är bland annat sponsor till välgörenhetsorganisationer.

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsarbetet samordnas av miljö- & produktsäkerhetsavdelningen på Panduro. Hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2019/20 har sammanställts av medarbetare från olika avdelningar på Panduros huvudkontor i Malmö. Här kan du ladda ner våra hållbarhetsrapporter.

Trustpilot